Mateřská škola "Klubíčko"

U Školky 412, 251 01 Nupaky,  Tel.č.: 314 314 416

Zápis do MŠ 2018

Více informací naleznete v dokumentu

MATEŘSKÁ ŠKOLA KLUBÍČKO, příspěvková organizace, U Školky 412, 251 01 Nupaky


 

Č.j. Za/2/18

Ředitelka školy, jako správní orgán podle zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělání a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb. o správním řízení, vyhlašuje po dohodě se zřizovatelem

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY KLUBÍČKO, příspěvkové organizace

na školní rok 2018/2019

Zápis je stanoven na středu 2.5. 2018 od 11,30 h. do 16,00 h. v budově MATEŘSKÉ ŠKOLY KLUBÍČKO, příspěvková organizace, U Školky 412 v Nupakách.

Zákonný zástupce zájemce si může přihlášku stáhnout z webové stránky mateřské školy: www.msnupaky.cz anebo vyzvednout v Mateřské škole Klubíčko v termínu od 24.4. – do 30.4. 2018 od 15,30 do 17,00 h. Přihlášku vyplní zákonní zástupci (podepíšou oba rodiče) a potvrdí dětský lékař. Vyplněnou přihlášku odevzdá zákonný zástupce ředitelce školy ve vyhrazeném termínu zápisu, kdy začne probíhat správní řízení o přijetí dítěte do MŠ. S předběžnými výsledky, ve smyslu § 36 odst. 3 zákona č.500/2004 Sb. o správním řádu, budou zástupci dětí seznámeni dne 15.5.2018 v 17,00 hodin v budově školy. K rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte se budou rodiče mít možnost individuálně vyjádřit do protokolu před rozhodnutím 17.5.2018Přesný čas si zájemci musí dohodnout s ředitelkou školy předem! Písemné rozhodnutí o přijetí, či nepřijetí, žadatele bude vyhotoveno nejpozději do 30 dnů po zahájení správného řízení.

Podmínky pro přijímání dětí: o přijetí dítěte do mateřské školy a stanovení max. 3-měsíčního zkušebního pobytu v mateřské škole rozhoduje ředitelka školy podle § 34 odst. 3 č. 561/2004Sb školského zákona. Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od 3 let věku a schopné základní samostatnosti v sebeobsluze - při jídle, oblékání a osobní hygieně.

Od 1.9.2017 Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34 odst. 2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu (dále jen „spádová mateřská škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání podle odstavce 5. Je-li dítě přijato do jiné než spádové mateřské školy, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost bez zbytečného odkladu řediteli spádové mateřské školy.

K zápisu přineste průkaz o povinném očkování dítěte (nebo potvrzení od lékaře, že dítě je proti nákaze imunní anebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci),Rodný list dítěte a svůj Občanský průkaz (u cizinců Cestovní pas).

MATEŘSKÁ ŠKOLA KLUBÍČKO, příspěvková organizace, má pro školní rok 2018/19 k dispozici max. 18 volných míst (podle potvrzených odkladech povinné školní docházky)

Kritéria pro přijetí dítěte do mateřské školy, podle kterých se bude žádost posuzovat do naplnění kapacity školy:

  1. Přednostně ze zákona budou přijímány děti, které od 1.9.2018 budou plnit povinné předškolní vzdělávání s trvalým pobytem ve spádové oblasti (Obec Nupaky)
  2. Děti, které k 31.8.2018 dovrší věk 4 roky mají trvalým pobytem ve spádové oblasti (Obec Nupaky)
  3. Děti, které k 31.8.2018 dovrší věk 3 roky mají trvalým pobytem ve spádové oblasti (Obec Nupaky)
  4. Děti, které od 1.9.2018 budou plnit povinné předškolní vzdělávání bez trvalého pobytu ve spádové oblasti (Obec Nupaky)
  5. Ostatní děti, s trvalým pobytem ve spádové oblasti (Obec Nupaky)
  6. Ostatní děti, bez trvalého pobytu ve spádové oblasti (Obec Nupaky)

 

Nástup dětí do mateřské školy pro školní rok 2018/2019 je 1.9.2018.
Kontakt :

e-mail: skolkaklubicko1@ volny.cz

telefon do MŠ: 314 314 416

telefon ředitelka: 737 982 898

 

Mgr. Jana Prekopová

ředitelka MATEŘSKÉ ŠKOLY KLUBÍČKOZveřejněno na úřední desce a webu školy a Obce Nupaky: 7.3.2018 Sejmuto:


FaceBook - Fotky