Mateřská škola "Klubíčko"

U Školky 412, 251 01 Nupaky,  Tel.č.: 314 314 416

Řád školní výdejny

Mateřské školy Klubíčko, U školky 412, Nupaky

 1. Školním stravováním, které zabezpečuje mateřská škola pouze dětem, se rozumí stravovací služby pro děti, jimž je poskytováno stravování v rámci hmotného zabezpečení (§122 školského zákona).

Provoz školní jídelny se řídí:

 • Zákonem č. 250/2000Sb., o zdraví lidu
 • Zákoníkem práce a Bezpečnostními předpisy
 • vyhláškou 107/2005 Sb. o školním stravování
 • FN/Metodikou spotřebního koše
 • 561/2004 Sb. – novým školským zákonem
 • 258/2000 Sb. – zákonem o ochraně veřejného zdraví
 • vyhláškou 602/2006 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
 • vyhláškou ministerstva zdravotnictví č. 107/2001 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných,
 • vyhláškou č.108/2001 Sb., o hygienických požadavcích na prostor a provoz škol,
 • nařízením ES 852/2004 o hygieně potravin s platností od 1. 1. 2006
 • rozsah poskytovaných služeb je rozpracován v systému HACCP mateřské školy
  Stravování zaměstnanců je součástí závodního stravování (nikoliv školního stravování) a řídí se samostatnými předpisy.
 1. Rodič, příp. zákonný zástupce dítěte, vyplní a předloží vedoucí školní jídelny na počátku docházky do mateřské školy „Přihlášku ke stravování“, která je platná po celou dobu docházky dítěte do MŠ.
 1. Přihlášky a odhlášky obědů se provádějí osobně či telefonicky a to do 16.00 hod. předchozího dne, v krajním případě nejpozději do 8.00 hod. téhož dne na tel. čísle 314314416. Na pozdější omluvu vzhledem k tomu, že jídlo se dováží a předem objednává, nemůže být brán ohled a stravné se ten den počítá jako spotřebované. V 8.05 hod. se eviduje stav dětí a dle toho se objednává počet obědů.
 1. V případě alergií nebo omezení ve stravě – je nutné toto projednat s vedoucí jídelny anebo s ředitelkou školy a doložit potvrzení od lékaře. Pokud dítě má lékařem nařízenou dietu (bezlepkovou, alergie na potraviny apod.) je možné po dohodě s vedením školy a s vedoucí školní jídelny: přinést z domova připravenou vlastní stravu – dle písemné dohody. Pracovnice na výdej jídla  donesenou stravu ohřeje v mikrovlnce a naservírujeme dítěti na talíř. Tato strava bude odděleně uložena v boxu, nebo chladničce se jménem dítětem.  Zákonný zástupce bude doplňovat podle potřeby suroviny nebo hotové jídlo. Zákonný zástupce bere na vědomí, že personál školní jídelny nemá vzdělání v oboru dietní kuchař a nemá ze zákona povinnost dietní stravování poskytovat, činí tak dobrovolně  v souladu se svými znalostmi o potřebách příslušného dietního omezení,  proto za případné zdravotní potíže dítěte zaměstnanci školní jídelny nenesou odpovědnost. To vše po sepsání „Dohody“ mezi zákonným zástupcem dítěte a ředitelkou školy.
 1. Jídelní lístek je sestavován na celý týden, zveřejněn na nástěnce v MŠ a na webové stránce MŠ nejpozději v pondělí daného týdne v 7.00 hod, na základě zdravé výživy a dodržování spotřebního koše sledovaných potravin. Případné změny v jídelníčku jsou vyznačeny.
  Dítě v mateřské škole má právo denně odebrat oběd a jedno předcházející a jedno navazující doplňkové jídlo (přesnídávka a odpolední svačina) ve třídě s celodenním provozem (tj. celodenní docházka), oběd a jedno předcházející doplňkové jídlo (přesnídávka) s polodenním provozem (tj. polodenní docházka) (§ 4 vyhlášky 107/2005 Sb.). Dítě se stravuje vždy, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole (§ 4 vyhlášky 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání).
 1. Školní výdejna připravuje pro děti během dne 3 druhy jídel, které jsou časově rozvrženy takto:
 • Dopolední svačina 8.45 – 9.05
 • Oběd 11.40 – 12.20
 • Odpolední svačina 14.40 – 14.55
  Stravovací dobu je nutno dodržovat z důvodu předepsané přestávky mezi jednotlivými jídly dle HACCP (přestávka je 3 hodiny). Pestrost a vyváženost stravy (plnění spotřebního koše vybraných surovin: mléko, mléčné výrobky, ovoce, zelenina, luštěniny, ryby, maso, tuky a cukry), dodržování hygienických předpisů jsou předmětem kontroly České školní inspekce a Hygienické stanice města Prahy a zřizovatele.
  Možnost přídavku je kdykoliv dle chuti strávníka. Pokrmy, které zbydou se po výdeji  z hygienických důvodů likvidují. Podle § 2 odst. 7 vyhlášky o školním stravování je zakázáno vynášet stravu ze zařízení školního stravování. Stravu je možno konzumovat pouze v provozovně. Jelikož v době oběda nemůže být z hygienických důvodů odpolední svačina ještě připravena, nemůže si ji strávník vyzvednout. Může tak učinit až v době výdeje svačin a konzumovat jak je uvedené.
 1. Hlavní jídlo je denně dováženo /automobilem/ z jídelny ZŠ Bezručova, Říčany
  Teplé pokrmy jsou převáženy v termonádobkách, které odpovídají hygienickým předpisům. Údržbu gastronádob zajišťuje mateřská škola. Po přívozu do MŠ je změřena teplota pokrmu. V případě nižší teploty než +60°C se pokrm dohřívá. Na průvodním listu, který je k dispozici ve výdejně stravy uvádí dodavatel údaje o době dokončení tepelné úpravy jídel, výrobě salátů a dalších pokrmů vyráběných školní jídelnou dodavatele s uvedením doby spotřeby jídel a uchování jídel při určených teplotách a dalších náležitostech souvisejících s výrobou a výdejem jídel předepsaných vyhláškou 602/2006 Sb.
 1. Přípravu svačin, výdej jídla a pitný režim zabezpečuje pracovnice na výdej jídla.
 • úklid ve školní výdejně je zajišťován  průběžně během dne
 • pracovnice používá předepsané ochranné pracovní pomůcky
 • pracovnice je seznámena s bezpečností práce při školení BOZP, které je pravidelně zajišťováno právním subjektem
 • je seznámena se zásadami při obsluze elektrických spotřebičů v mateřské škole, které mají odpovídající elektrorevizi
 • pracovnice bezpečně zachází s noži a jinými ostrými předměty
 • pracovnice dbá na čistotu a pořádek
 • veškeré technické, hygienické závady či poranění  hlásí neprodleně ředitelce MŠ
 • při vzniklém požáru se pracovník řídí požární poplachovou směrnicí
 1. Odpovědnost pracovnice:
 • zapisovat teplotu jídla
 • vydávat jídlo
 • udržovat čistotu a pořádek na pracovišti
 • provádět nápravná opatření
 • dbát o čistotu přepravních nádob a čistotu nádobí ve výdejně
 • kontrolovat datum spotřeby potravin
 • uskladňovat potraviny a manipulovat s nimi podle hygienických zásad, při manipulaci s poživatinami a pokrmy se jich zaměstnanci nesmějí dotýkat rukama, pokud to není nezbytně nutné
 • svačiny připravovat max. 2 hodiny před konzumací
 • použité nádobí uložit do myčky a čisté  nádobí po skončení mycího programu uložit
 • dodržovat provozní řad výdejny
 • dodržovat stanovené pracovní postupy, pokyny, návody k obsluze a bezpečnostní předpisy při všech pracích, zejména při práci na kuchyňských strojích (robotech, nářezových strojích, kráječích, šlehačích, mzček nádobí apod.), návody k obsluze musí být přístupné v blízkosti strojů, nejlépe vyvěšeny
 1. Požadavky na zdravotní stav pracovnice a jejich osobní hygiena:
 • zdravotní průkaz, hygienické minimum
 • povinnost hlásit lékaři změnu zdravotního stavu, která by mohla mít za následek kontaminaci pokrmů,  pracovnice nesmí mít při práci žádné ozdoby rukou (prsteny, náramky, nalakované nehty či gelové nehty apod.). Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)  č. 852/2004, o hygieně potravin, v kapitole VIII., v bodě 1, je uvedeno, že každá osoba pracující v oblasti, kde se manipuluje s potravinami, musí udržovat vysoký stupeň osobní čistoty a musí nosit vhodný, čistý a podle potřeby ochranný oděv. Dle vyhlášky č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů, platí pro provozování stravovacích služeb, výrobu potravin a uvádění do oběhu platí tyto zásady osobní hygieny (§ 50 bod e): zajištění péče o ruce, nehty na rukou ostříhané na krátko, čisté, bez lakování, na rukou nenosit ozdobné předměty. Jednoznačně sice gelové nehty legislativa neupravuje, ale s ohledem na shora uvedené a možnou fyzikální kontaminaci např. odpadnutí kousku gelu při manipulaci s potravinami a pokrmy není jsou vhodná
 • nesmí být nic v kapsách oděvů,
 • nechodit v pracovním oděvu mimo pracoviště, před použitím toalety odložit pracovní oděv,
 • v průběhu práce neprovádět toaletní a kosmetické úpravy zevnějšku
 • zákaz kouření
 • zákaz požívání alkoholických nápojů a jiných omamných látek
 • zákaz vstupu cizích osob a zvířat na pracoviště
 • úklid je prováděn dle sanitačního řádu
 1. Podávání jídla: polévka je podávána u stolu. Poté předškolní děti přistoupí k výdejně, kde obdrží hlavní jídlo. Lžíce a pití je již připraveno na stolech. Příbory si připravují děti. Po konzumaci si předškolní děti vše odnesou na vyčleněný pult. Mladší děti obslouží zaměstnanci MŠ. Svačiny jsou nachystané na stolech, po konzumaci si předškolní děti vše odnesou na vyčleněný pult.
 1. Zaměstnanci vedou děti, aby se v jídelně chovají ukázněně, ohleduplně a v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stravování. V případě potřeby mladší děti dokrmují.
 1. Stravné se platí zálohově na celý měsíc. Částka odpovídající součinu počtu  dní provozu mateřské školy a ceny celodenního (polodenního) stravného je ponížená o přeplatek stravného z předchozího měsíce.
  Úhrada za stravování dítěte uhradí zákonný zástupce samostatnou platbou (z důvodu jednoduché identifikace plateb) převodem nebo vkladem na účet mateřské školy č. 43-5570770237/0100 do 10. dne daného měsíce s uvedením přiděleného variabilního symbolu a ve výši oznámené vedoucí školního stravování. Předepsanou částku je nutné zaplatit nejpozději do 10.dne v měsíci – tyto poplatky za stravu jsou jediným zdrojem pro nákup potravin pro děti.
 1. Nezaplacení úplaty nebo opakované nezaplacení úplaty za školní stravování v určeném termínu může být důvodem k ukončení docházky dítěte do mateřské školy.
 1. V mateřských školách jsou děti podle vyhlášky 107/2005 Sb. zařazeny do dvou věkových skupin a to vždy na dobu celého školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku (období od 1. 9. do 31. 8. následujícího kalendářního roku). Jednu skupinu tvoří mladší děti ve věku od 3 do 6 let a druhou starší děti ve věku od 7 do 10 let. Každé kategorii odpovídají vyhláškou předepsané výživové normy a finanční limity na nákup potravin, z kterých vychází propočet částky stravného:
  a) děti ve věku 3 –  6 let
  přesnídávka      Kč 9,-
  oběd             Kč 24,-
  svačina          Kč 8,-
  pitný režim Kč 4,-
  celkem           Kč  45,-
  b) děti ve věku 7 – 10 let
  přesnídávka      Kč  10,-
  oběd             Kč  24,-
  svačina          Kč   9,-
  pitný režim Kč 4,-
  celkem           Kč  47,-
 1. Vyúčtování poplatků za stravování vypracuje vedoucí školní jídelny
  a) koncem každého měsíce – stravné zaúčtováním částky zaplacené začátkem měsíce je vyúčtováno spočítáním odstravovaných  dní a  nepoužitá finanční částka za omluvené absence je odpočtena od předpisu platby příštího měsíce
  b) koncem školního roku se přeplatek stravného převádí do následujícího školního roku, v případě ukončení docházky je přeplatek vrácen na bankovní účet strávníka
 1. Pitný režim – součástí každého jídla je nápoj a v průběhu celého dne je zajištěn dostatek tekutin pro pitný režim dětí. Možnost doplnění nápojů ve třídě kdykoliv dle potřeby (děti mají ve třídách konve s nápojem a pijí dle své vlastní potřeby, popř. na doporučení učitelky, z kelímků odlišených designově, které po použití odkládají na určené místo
 1. Podávání připomínek je možné vedoucí ŠJ anebo ředitelce MŠ.
 1. Závěrečné ustanovení: S provozním řádem jsou seznámeni všichni zákonní zástupci dětí spravidla při schůzce rodičů na začátku školního roku. Provozní řád byl projednán s ředitelkou školy a nabývá platnost dne 1. 1. 2015. Provozní řád je zveřejněn na nástěnce a na webové stránce MŠ.

Mgr. Jana Prekopová
ředitelka MŠ


FaceBook - Fotky