Mateřská škola "Klubíčko"

U Školky 412, 251 01 Nupaky,  Tel.č.: 314 314 416

Provozní řád školní výdejny

Provozní řád školní výdejny

Mateřské školy Klubíčko, U Školky 412, Nupaky

1. Školním stravováním, které zabezpečuje mateřská škola pouze dětem, se rozumí stravovací služby pro děti, jimž je poskytováno stravování v rámci hmotného zabezpečení (§122 školského zákona).

Provoz školní jídelny se řídí:

 • Zákonem č. 250/2000Sb., o zdraví lidu

 • Zákoníkem práce a Bezpečnostními předpisy

 • vyhláškou 107/2005 Sb. o školním stravování

 • FN/Metodikou spotřebního koše

 • 561/2004 Sb. - novým školským zákonem

 • 258/2000 Sb. – zákonem o ochraně veřejného zdraví

 • vyhláškou 602/2006 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných

 • vyhláškou ministerstva zdravotnictví č. 107/2001 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných,

 • vyhláškou č.108/2001 Sb., o hygienických požadavcích na prostor a provoz škol,

 • nařízením ES 852/2004 o hygieně potravin s platností od 1. 1. 2006

 • rozsah poskytovaných služeb je rozpracován v systému HACCP mateřské školy

Stravování zaměstnanců je součástí závodního stravování (nikoliv školního stravování) a řídí se samostatnými předpisy.

 

2. Rodič, příp. zákonný zástupce dítěte, vyplní a předloží vedoucí školní jídelny na počátku docházky do mateřské školy „Přihlášku ke stravování“, která je platná po celou dobu docházky dítěte do MŠ.

 

3. Přihlášky a odhlášky obědů se provádějí osobně, e-mailem či telefonicky a to do 16.30 hod. předchozího dne, v krajním případě nejpozději do 7,30 hod. téhož dne e-mailem: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript na telefonním čísle 314 314 416 (hlavní budova) anebo 314 314 293. Na pozdější omluvu vzhledem k tomu, že jídlo se dováží a předem objednává, nemůže být brán ohled a stravné se ten den počítá jako spotřebované. V 7,30 hod. se nahlašují změny v počtech objednaných jídel do vývařovny.

 

4. V případě alergií nebo omezení ve stravě - je nutné toto projednat s hospodářkou anebo s ředitelkou školy a doložit potvrzení od lékaře. Pokud dítě má lékařem nařízenou dietu (bezlepkovou, bezlaktózovo, alergie na potraviny apod.) je možné odebírat i diétní stravu, kterou dovezou z vývařovny. Tato strava bude odděleně uložena v boxu a následně naservírována dítěti na talíři. Zákonný zástupce bere na vědomí, že personál školní jídelny nemá vzdělání v oboru dietní kuchař a nemá ze zákona povinnost dietní stravování poskytovat, činí tak dobrovolně v souladu se svými znalostmi o potřebách příslušného dietního omezení, proto za případné zdravotní potíže dítěte zaměstnanci školní jídelny nenesou odpovědnost.

5. Jídelní lístek je sestavován na celý týden, zveřejněn na nástěnce v MŠ a na webové stránce MŠ nejpozději v pondělí daného týdne v 7.00 hod, na základě zdravé výživy a dodržování spotřebního koše sledovaných potravin. Případné změny v jídelníčku jsou vyznačeny.

Dítě v mateřské škole má právo denně odebrat oběd a jedno předcházející a jedno navazující doplňkové jídlo (přesnídávka a odpolední svačina) ve třídě s celodenním provozem (tj. celodenní docházka), oběd a jedno předcházející doplňkové jídlo (přesnídávka) s polodenním provozem (tj. polodenní docházka) (§ 4 vyhlášky 107/2005 Sb.). Dítě se stravuje vždy, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole (§ 4 vyhlášky 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání).

 

6. Školní výdejna připravuje pro děti během dne 3 druhy jídel, které jsou časově rozvrženy takto:

Dopolední svačina 9,00– 9,15

Oběd 11,30 – 12,00

Odpolední svačina 14,30 – 14,45

Stravovací dobu je nutno dodržovat z důvodu předepsané přestávky mezi jednotlivými jídly dle HACCP. Pestrost a vyváženost stravy (plnění spotřebního koše vybraných surovin: mléko, mléčné výrobky, ovoce, zelenina, luštěniny, ryby, maso, tuky a cukry), dodržování hygienických předpisů jsou předmětem kontroly České školní inspekce a Hygienické stanice města Prahy a zřizovatele.

Možnost přídavku je kdykoliv dle chuti strávníka. Pokrmy, které zbydou se po výdeji z hygienických důvodů likvidují. Podle § 2 odst. 7 vyhlášky o školním stravování je zakázáno vynášet stravu ze zařízení školního stravování. Stravu je možno konzumovat pouze v provozovně. Jelikož v době oběda nemůže být z hygienických důvodů odpolední svačina ještě připravena, nemůže si ji strávník vyzvednout. Může tak učinit až v době výdeje svačin a konzumovat jak je uvedené.

 

7. Jídlo je denně dováženo /automobilem/ z jídelny ERTUS -školní jídelny, spol. s.r.o., Praha. Teplé pokrmy jsou převáženy v termonádobkách, které odpovídají hygienickým předpisům. Údržbu gastronádob zajišťuje mateřská škola. Po přívozu do MŠ je změřena teplota pokrmu. V případě nižší teploty než +60°C se pokrm dohřívá. Na průvodním listu, který je k dispozici ve výdejně stravy uvádí dodavatel údaje o době dokončení tepelné úpravy jídel, výrobě salátů a dalších pokrmů vyráběných školní jídelnou dodavatele s uvedením doby spotřeby jídel a uchování jídel při určených teplotách a dalších náležitostech souvisejících s výrobou a výdejem jídel předepsaných vyhláškou 602/2006 Sb.

 

8. Přípravu svačin, výdej jídla a pitný režim zabezpečuje pracovnice na výdej jídla.

- úklid ve školní výdejně je zajišťován průběžně během dne

- pracovnice používá předepsané ochranné pracovní pomůcky

- pracovnice je seznámena s bezpečností práce při školení BOZP, které je pravidelně zajišťováno právním subjektem

- je seznámena se zásadami při obsluze elektrických spotřebičů v mateřské škole, které mají odpovídající elektrorevizi

- pracovnice bezpečně zachází s noži a jinými ostrými předměty

- pracovnice dbá na čistotu a pořádek

- veškeré technické, hygienické závady či poranění hlásí neprodleně ředitelce MŠ.

- při vzniklém požáru se pracovník řídí požární poplachovou směrnicí

9. Odpovědnost pracovnice:

- zapisovat teplotu jídla

- vydávat jídlo
- udržovat čistotu a pořádek na pracovišti
- provádět nápravná opatření
- dbát o čistotu přepravních nádob a čistotu nádobí ve výdejně

- kontrolovat datum spotřeby potravin

- uskladňovat potraviny a manipulovat s nimi podle hygienických zásad, při manipulaci s poživatinami a pokrmy se jich zaměstnanci nesmějí dotýkat rukama, pokud to není nezbytně nutné

- svačiny připravovat max. 2 hodiny před konzumací

- použité nádobí uložit do myčky a čisté nádobí po skončení mycího programu uložit na určené místo
- dodržovat provozní řad výdejny

- dodržovat stanovené pracovní postupy, pokyny, návody k obsluze a bezpečnostní předpisy při všech pracích, zejména při práci na kuchyňských strojích (robotech, nářezových strojích, kráječích, šlehačích, mzček nádobí apod.), návody k obsluze musí být přístupné v blízkosti strojů, nejlépe vyvěšeny

 

10. Požadavky na zdravotní stav pracovnice a jejich osobní hygiena:

- zdravotní průkaz, hygienické minimum

- povinnost hlásit lékaři změnu zdravotního stavu, která by mohla mít za následek kontaminaci pokrmů, pracovnice nesmí mít při práci žádné ozdoby rukou (prsteny, náramky, nalakované nehty či gelové nehty apod.). Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin, v kapitole VIII., v bodě 1, je uvedeno, že každá osoba pracující v oblasti, kde se manipuluje s potravinami, musí udržovat vysoký stupeň osobní čistoty a musí nosit vhodný, čistý a podle potřeby ochranný oděv. Dle vyhlášky č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů, platí pro provozování stravovacích služeb, výrobu potravin a uvádění do oběhu platí tyto zásady osobní hygieny (§ 50 bod e): zajištění péče o ruce, nehty na rukou ostříhané na krátko, čisté, bez lakování, na rukou nenosit ozdobné předměty. Jednoznačně sice gelové nehty legislativa neupravuje, ale s ohledem na shora uvedené a možnou fyzikální kontaminaci např. odpadnutí kousku gelu při manipulaci s potravinami a pokrmy není jsou vhodná

- nesmí být nic v kapsách oděvů,

- nechodit v pracovním oděvu mimo pracoviště, před použitím toalety odložit pracovní oděv,

- v průběhu práce neprovádět toaletní a kosmetické úpravy zevnějšku

- zákaz kouření

- zákaz požívání alkoholických nápojů a jiných omamných látek

- zákaz vstupu cizích osob a zvířat na pracoviště

- úklid je prováděn dle sanitačního řádu

 

11. Podávání jídla: polévka je podávána u stolu. Poté děti přistoupí k výdejně, kde obdrží hlavní jídlo. Lžíce a pití je již připraveno na stolech. Příbory si připravují děti. Po konzumaci si děti vše odnesou na vyčleněný pult. Svačiny jsou nachystané na vyčleněném pultě, kde si je děti vyzvednou i s prázdným hrníčkem. Pití podle výběru nalévají zaměstnaci do hrníčků na stole. Po konzumaci si děti vše odnesou na vyčleněný pult. Mladší děti podle potřeby obslouží zaměstnanci MŠ.

 

12. Zaměstnanci vedou děti, aby se v jídelně chovají ukázněně, ohleduplně a v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stravování. V případě potřeby mladší děti dokrmují.

 

13. Stravné se platí zálohově na celý měsíc. Částka odpovídající součinu počtu dní provozu mateřské školy a ceny celodenního (polodenního) stravného je ponížená o přeplatek stravného z předchozího měsíce.

Úhrada za stravování dítěte uhradí zákonný zástupce samostatnou platbou (z důvodu jednoduché identifikace plateb) převodem nebo vkladem na účet mateřské školy č. 43-5570770237/0100 do 10. dne daného měsíce s uvedením jména dítěte a ve výši oznámené vedoucí školního stravování. Předepsanou částku je nutné zaplatit nejpozději do 10.dne v měsíci – tyto poplatky za stravu jsou jediným zdrojem pro nákup potravin pro děti.

14. Nezaplacení úplaty nebo opakované nezaplacení úplaty za školní stravování v určeném termínu může být důvodem k ukončení docházky dítěte do mateřské školy.

15. Propočet částky stravného:

a) děti ve věku 3 – 6 let

přesnídávka Kč 12,-

oběd Kč 25,-

svačina Kč 12-

celkem Kč 49,-

 

16. Vyúčtování poplatků za stravování vypracuje hospodářka školní jídelny
a)
koncem každého měsíce – stravné zaúčtováním částky zaplacené začátkem měsíce je vyúčtováno spočítáním odstravovaných dní a nepoužitá finanční částka za omluvené absence je odpočtena od předpisu platby příštího měsíce

b) koncem školního roku se přeplatek stravného převádí do následujícího školního roku, v případě ukončení docházky je přeplatek vrácen na bankovní účet zákonného zástupce strávníka

 

17. Pitný režim - součástí každého jídla je nápoj a v průběhu celého dne je zajištěn dostatek tekutin pro pitný režim dětí. Možnost doplnění nápojů ve třídě kdykoliv dle potřeby (děti mají ve třídách nádoby na vodu, konve s nápojem a pijí dle své vlastní potřeby, popř. na doporučení učitelky, z kelímků, které po použití odkládají na určené místo .

 

 

18. Podávání připomínek je možné ředitelce MŠ.

 

19. Závěrečné ustanovení: S provozním řádem jsou seznámeni všichni zákonní zástupci dětí spravidla při schůzce rodičů na začátku školního roku a zveřejněním na webových stránkách školy. Tento Provozní řád školní výdejny vstupuje v platnost dnem jeho vyhlášení 31.8.2018 s účinností od 1.9.2018 na dobu neurčitou. Dnem vyhlášení tohoto Provozní řád školní výdejny končí platnost provozního řádu vydaného dne 22.8.2017.Mgr. Jana Prekopová

ředitelka MŠ

 

 

 


FaceBook - Fotky